General Conditions

 

 

De volgende punten werden tussen partijen overeengekomen en aanvaard:

 

Art. 1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle facturen, aanbiedingen, aanvaardingen, overeenkomsten, en andere handelingen tussen AQUA VITAL en de Klant , die betrekking hebben op de terbeschikkingstelling van het gehuurde , het terbeschikkinggestelde materiaal en het in verband daarmee verlenen van diensten of verkopen van goederen door AQUA VITAL aan de Klant.

1.2. De bijzondere voorwaarden die afwijken van de ze algemene voorwaarden, annuleren en vervangen deze.

 

Art. 2. Voorwerp van het contract

Het voorwerp van het contract wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden.

 

Art. 3. Duur en Stilzwijgende verlenging van het contract

3.1. Het contract wordt afgesloten voor de duur vermeld in de bijzondere voorwaarden en neemt een aanvang op de dag waarop de uitrusting is geïnstalleerd. Indien de Klant binnen de maand na ondertekening van dit contract niet is overgegaan tot de uitvoering van de werkzaamheden, zoals bedoeld in artikel 6.3. van deze algemene voorwaarden, zal het contract van rechtswege een aanvang nemen op de datum die AQUA VITAL aan de Klant meedeelde om de installatie te laten plaatsvinden.

3.2. Het contract wordt telkens op het einde van de duur stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur als deze bepaald in de bijzondere voorwaarden, tenzij één van de partijen uiterlijk drie (3) maanden vóór het einde van de lopende duur van het contract aan de andere partij per aangetekende brief zijn wens meedeelt om het contract tegen het einde van de duur te willen beëindigen.

 

Art. 4 . Prijzen

4 . 1 . De huurprijs en de prijzen worden bepaald in de bijzondere voorwaarden .

4.2. De huur prijs, alsmede de prijzen van het service-, onderhouds - en het omniumcontract zijn vooraf betaalbaar op de eerste dag van ieder nieuw huurjaar , tenzij partijen overeenkomen om deze prijzen te spreiden over het nieuwe huurjaar middels uitgifte van deelfacturen . In dergelijk geval kunnen deze d eelfacturen verhoogd worden met administratieve kosten van 5% van het gefactureerde bedrag, met een minimum van 50 EUR en maximaal 150 EUR per deelfactuur. De verkoopprijzen van de producten voor het gebruik van de uitrusting, waarvoor in hoofde van de Klant een afnameverplichting geldt, worden door AQUA VITAL maandelijks gefactureerd.  

4.3. De huurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van volgende formule (basishuur x nieuwe index)/aanvangsindex (formule algemene index der consumptieprijzen). De basishuurprijs wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden. Het nieuwe indexcijfer is het indexcijfer van de maand die aan een nieuw huurjaar voorafgaat. Het aanvangsindexcijfer is het indexcijfer van de maand die voorafgaat aan de maand waarin het contract een aanvang neemt .

4.4. De prijzen van het service-, onderhouds - en het omniumcontract , alsmede de verkoopprijzen van de producten, waarvoor een afnameverplichting in hoofde van de Klant geldt, kunnen jaarlijks, bij aanvang van het nieuwe huurjaar, aangepast worden indien er zich omstandigheden voordoen die een stijging van de kostprijs en belastingen met zich meebrengen, zoals een stijging van de grondstoffen, lonen, transportkosten, verzekeringen, enz. In dergelijk geval kan AQUA VITAL deze prijsstijging aan de Klant doorrekenen in de gepaste verhouding. Deze stijging mag echter nooit meer dan 80% bedragen dan de prijzen vermeld in de bijzondere voorwaarden.  

 

Art. 5 . De uitrusting

5.1. AQUA VITAL geeft de in de bijzondere voorwaarden beschreven uitrusting in huur en/of stelt de aldaar beschreven materialen ter beschikking aan de Klant (“Uitrusting”) , die aanvaardt.

5.2. De Klant verbindt zich ertoe de Uitrusting te verzekeren tegen alle risico’s van welke aard dan ook.

5 . 3 . De geïnstalleerde Uitrusting werd door AQUA VITAL zelf verzekerd tegen schade aan derden als gevolg van brand, ontploffing, overstroming en burgerlijke aansprakelijkheid , hetgeen de Klant niet van zijn verplichting ontslaat de in voorgaand artikel omschreven verzekering af te sluiten .

5.4. Alle ongelukken of schade in kwestie moeten binnen 24 uur aan AQUA VITAL worden gemeld .

 

 

Art. 6 . Locatie, levering,  i nstallatie en verplaatsing van de Uitrusting

6 .1. De Uitrusting wordt geïnstalleerd door AQUA VITAL en geschiedt op het adres van de Klant of op het adres dat in de bijzondere voorwaarden wordt vermeld , en zulks op de plaats door de Klant aangewezen .

6.2. Tenzij de Klant eigenaar is van het pand waar de Uitrusting dient te worden geïnstalleerd, verbindt de Klant zich ertoe om diens naam en adres aan AQUA VITAL mee te delen. De Klant dient de eigenaar van dit contract in kennis te stellen .

6 . 3 . De Klant draagt er zorg voor dat de lokalen voor de installatie van de Uitrusting toegankelijk zijn en dat de nodige voorzieningen werden genomen om de installatie van de Uitrusting mogelijk te maken. De Klant verbindt zich ertoe op eigen kosten de nodige werkzaamheden uit te (laten) voeren om een veilige installatie van de Uitrusting te verzekeren en om de Uitrusting conform alle huidige en toekomstige voorschriften te kunnen gebruiken , en zulks binnen de maand na ondertekening van het contract . De kosten voor installatie van de Uitrusting zijn ten laste van de Klant, tenzij anders bepaald.

De aansluitingen voor water en elektriciteit zijn ten laste van de Klant voor zover deze niet uitgevoerd kunnen worden in de onmiddellijke omgeving (1,5 m) waar de Uitrusting moet worden opgesteld.

6.4. Door ondertekening van de leveringsbon van de Uitrusting aanvaardt de Klant de Uitrusting die door AQUA VITAL in huur werd gegeven en/of ter beschikking werd gesteld, erkent de Klant dat de installatie op juiste plaats werd geïnstalleerd en erkent de Klant de Uitrusting in goede staat van werking te hebben ontvangen.

6 .5. De ter beschikking gestelde en/ of verhuurde Uitrusting dienen uitsluitend voor het gebruik in de onderneming van de Klant. Bij een verplaatsing van de Uitrusting, om welke reden dan ook, verbindt de Klant zich ertoe AQUA VITAL minstens twee ( 2 ) maanden daarvan op voorhand in kennis te stellen zodat AQUA VITAL tot verplaatsing en het weer in bedrijfstellen van de Uitrusting kan overgaan. De ze kosten zijn ten laste van de Klant, tegen het geldende tarief.

 

Art. 7. Gebruik

7.1. De Klant verklaart door de ondertekening van de leveringsbon van de Uitrusting bij installatie op de hoogte te zijn van de specificaties en technische mogelijkheden van de Uitrusting en alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te hebben genomen voor de Uitrusting van zijn keuze.

7.2. De Klant verbindt zich ertoe als bewaarder goed zorg te dragen voor de Uitrusting en te gebruiken conform de normale specificaties en technische mogelijkheden van de Uitrusting.

7.3. Het is de Klant, z onder schriftelijke toestemming van AQUA VITAL , verboden om aan (enig onderdeel van) de Uitrusting enige wijziging aan te brengen.

 

Art. 8 . Onderhoud, herstelling, ontkalking en reiniging van de Uitrusting

8 . 1 . De Klant verbindt zich ertoe de Uitrusting in perfecte staat te houden. De kosten voor onderhoud en herstellingen aan de Uitrusting zijn ten laste van de Klant, tenzij anders bepaald .

Zijn steeds ten laste van de Klant:

- ontkalking en spoeling van de koffiemachines;

- reiniging van de buitenkant van koffiemachines en drinkfonteinen;

- vervanging van breekbare onderdelen (zoals bijv. glazen kannen, kraantjes, druiprooster, enz .. .)

8 . 1 .1. Voor de verhuurde drinkfonteinen met grote flessen en full-service koffiemachines verbindt AQUA VITAL zich ertoe de verhuurde Uitrusting regelmatig te onderhouden, afgestemd op het verbruik, ter garantie dat de Uitrusting volledig aan de gebruiker voldoet. De daartoe uitgevoerde onderhoudsbeurten zijn in de huurprijs inbegrepen. AQUA VITAL zorgt zelf voor de planning van deze onderhoudsbeurten.

8 . 1 .2 . Voor de drinkfonteinen en de koffieautomaten die verhuurd worden, verbindt AQUA VITAL zich ertoe jaarlijks de filter van de verhuurde Uitrusting te vervangen. De daartoe uitgevoerde onderhoudsbeurten zijn in de huurprijs inbegrepen.

8 . 2 . In geval van een storing of defect aan de Uitrusting verbindt de Klant zich ertoe AQUA VITAL hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen zodat dit geen nadelige invloed kan hebben op de veiligheid en/of de goede werking van de Uitrusting . In dergelijk geval, verbindt de Klant zich ertoe het gebruik van de Uitrusting onmiddellijk stop te zetten om verdere schade te voorkomen . De Klant verbindt zich ertoe de Uitrusting enkel te laten herstellen door technici die door AQUA VITAL zijn erkend . De Klant verbindt zich ertoe ten dien einde op elk ogenblik toegang tot de Uitrusting te verlenen.

8 . 3 . Iedere prestatie die volgt uit de niet-inachtneming van de onderhoudsnormen, uit ongeoorloofd gebruik, uit nalatigheid of een fout van de Klant of zijn personeel of van ieder ander persoon die toegang heeft tot diens lokalen, zal – samen met eventueel daaruit volgende expertisekosten – aan de Klant worden gefactureerd.

 

Art. 9. Eigendomsvoorbehoud

9 . 1 . De U itrusting blijft de exclusieve eigendom van AQUA VITAL hetgeen door de Klant formeel wordt erkend.

9.2 In geval van beslaglegging of iedere andere aanspraak van derden op de Uitrusting verbindt de Klant zich ertoe zich hiertegen te verzetten en de betrokken derden in kennis te stellen dat AQUA VITAL de eigenaar van de Uitrusting is. Bovendien verplicht de Klant zich ertoe om AQUA VITAL hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en om aan AQUA VITAL alle nauwkeurige gegevens van zulke derden te bezorgen.

 

Art. 10 . Levering, e xclusieve bevoorrading en afnameverplichting van Producten

10.1 T ijdens de duur van het contract verbindt de Klant zich ertoe de flessen voor de drinkfonteinen, de koffiesoorten en de filters voor de koffiemachines, alsmede alle betrokken toebehoren (“Producten"), uitsluitend bij AQUA VITAL aan te kopen , conform de maandelijkse minimumhoeveelheden , zoals bepaald in de bijzondere voorwaarden.

10.2 De Klant verklaart dat hij, vóór het afsluiten van dit contract, de opportuniteit van de operatie volledig heeft beoordeeld en de in de bijzondere voorwaarden voorziene maandelijkse minimumhoeveelheid van de Producten wenst en kan afnemen.

10.3. De levering van de Producten gebeurt maandelijks op het adres van de Klant of op het adres dat in de bijzondere voorwaarden wordt vermeld.

10.4 De Klant dient alle bij hem door AQUA VITAL geleverde Producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren op beschadiging en/of andere zichtbare gebreken . De Klant moet nagaan of de ontvangen hoeveelheden overeenstemmen met de leveringsbon. Door ondertekening van de leveringsbon erkent de Klant de erop vermelde hoeveelheid in correcte staat te hebben ontvangen en aanvaardt hij de levering ervan. Overige gebreken dienen binnen één (1) maand volgend op de levering per aangetekend schrijven te worden gemeld, bij gebreke waaraan de Klant geacht wordt deze te hebben aanvaard.

 

Art. 11 . Overdracht , onderverhuring en vervreemding

11.1 De o verdracht van dit contract aan derden, onderverhuring of vervreemding van de Uitrusting , op welke wijze dan ook (verkoop, schenking, enz. van de Uitrusting), door de Klant zijn strikt verboden , zonder vooraf gaande en schriftelijk e goedgekeur ing vanwege AQUA VITAL. Bij niet-naleving van dit artikel, zal het bedrag van de waarde van de Uitrusting onmiddellijk opeisbaar worden. Ook in geval van verkoop van het handels fonds , verhuring , nieuwe bestuurder (s) of nieuwe directie verbindt de Klant zich ertoe AQUA VITAL daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen door middel van een aangetekende brief , met vermelding van de identiteit, het adres en de verdere gegevens van de nieuwe eigenaar of beheerder. In geval van een gehele of gedeeltelijke overdracht van zijn rechten op de lokalen waar het voorwerp van dit contract wordt gebruikt, verbindt de Klant zich ertoe dit contract aan te vullen met een onderhoudsclausule. Bovendien blijft in zulk geval de Klant hoofdelijk verplicht tot naleving van alle voorwaarden en verplichtingen die uit dit contract volgen, en wel gedurende de hele duur er van.

11 . 2 . AQUA VITAL kan zijn krachtens dit contract bestaande rechten aan ieder ander pers o on overdragen. De in artikel 5.179 van het Burgerlijk Wetboek verplichte kennisgeving zal geldig worden uitgevoerd via aangetekende brief, fax of e-mail. De Klant aanvaardt zulke overdracht te erkennen.

 

Art. 12. Garantie en Aansprakelijkheid

12 . 1 . AQUA VITAL verleent een omniumgarantie op de Uitrusting die de hele duur van het contract dekt . I n geval van een defect of gebrekkige werking aan de U itrusting zal AQUA VITAL oordelen welke gepaste maatregelen genomen dienen te worden om dit te verhelpen en zal AQUA VITAL soeverein beslissen het defect te herstellen, dan wel om de U itrusting te vervangen.

12.2. De omniumgarantie vervalt evenwel indien een interventie van AQUA VITAL noodzakelijk is geworden voor andere fenomenen dan gewone slijtage door een nalatigheid of fout van de Klant of zijn personeel , in het bijzonder o.a. door:

-       het niet in achtnemen van de regelmatige en voorgeschreven ontkalking en spoeling van de Uitrusting (voor koffiemachines ) door de Klant;

-       het niet in achtnemen van de voorgeschreven reiniging van de buitenkant van de Uitrusting (voor koffie machines ) door de Klant;

-       een abnormaal gebruik van de Uitrusting dat leidt tot schade of ongelukken;

-       het toevoegen of aansluiten van een U itrusting van een ander merk;

-       het wijzigen van de specifieke eigenschappen van de Uitrusting ;

-       het gebruik en van ander toebehoren dan dat door AQUA VITAL aanbevolen;

-       schommelingen of defecten in de stroomvoeding;

-       plotselinge overdruk in de waterleiding van de Klant;

reparaties of onderhoudsbeurten uitgevoerd door personen die niet door AQUA VITAL zijn erkend .

12.3. D e klant is aansprakelijk voor alle verlies, beschadiging of vernietiging van de Uitrusting, ongeacht de oorzaak ervan, met uitzondering van normale slijtage en deze veroorzaakt door defecten en werkingsfouten van de Uitrusting en/of Producten waarvoor AQUA VITAL aansprakelijk is overeenkomstig deze algemene voorwaarden . De Klant zal AQUA VITAL in voorkomend geval hiervan binnen de 24 uur schriftelijk in kennis stellen en zich tot haar verzekeringsmaatschappij wenden om haar aansprakelijkheid ter zake te dekken.

12.4. AQUA VITAL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de keuze van de Uitrusting door de Klant.

12.5. AQUA VITAL heeft, rekening houdend met de specificiteit van de Uitrusting , uitdrukkelijk een inspanningsver bintenis en geen resultaat sverbintenis .

12.6. Behoudens in geval van kwaad opzet of zware fout vanwege AQUA VITAL of van haar aangestelden, dan wel, behoudens overmacht, wegens het niet-uitvoeren van haar essentiële verbintenissen die het voorwerp van het contract uitmaken, kan AQUA VITAL niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade , van om het even welke aard, zij het aan de Uitrusting, de Producten, de personen, weze het de Klant, diens aangestelden of derden, noch aan enig ander materieel dan de Uitrusting en/of de Producten, al dan niet toebehorend aan de Klant of diens aangestelden. die rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan het bezit , het gebruik, eventuele gebreken aan of de gebrekkige werking van de Uitrusting en/of de Producten.

12.7. Behoudens in geval van kwaad opzet of zware fout vanwege AQUA VITAL of van haar aangestelden, dan wel, behoudens overmacht, wegens het niet-uitvoeren van haar essentiële verbintenissen die het voorwerp van het contract uitmaken, wijst AQUA VITAL iedere aansprakelijkheid af voor enige schade, van om het even welke aard, indien deze schade het gevolg is van:

-       de kwaliteit van het water afkomstig van de waterleiding indien de Uitrusting is aangesloten op de waterleiding;

-       van gebreken of gebrekkige werking van de Uitrusting indien de Klant zelf tot verplaatsing en weder in bedrijfstelling van de Uitrusting overging.

12.8. De aansprakelijkheid van AQUA VITAL is in ieder geval beperkt tot rechtstreekse schade, zijnde de schade die onmiddellijk veroorzaakt wordt door de schadeverwekkende gebeurtenis waarvoor AQUA VITAL aansprakelijk is. Onrechtstreekse schade (gevolgschade), zijnde de schade die niet onmiddellijk veroorzaakt wordt door voormelde schadeverwekkende gebeurtenis, zoals bijvoorbeeld winstderving, financieel verlies, onderbreking van de werkzaamheden, verlies van gegevens , enz …) zijn uitgesloten .

12.9 . De totale aansprakelijkheid van AQUA VITAL is in ieder geval beperkt tot de onder het contract gefactureerde en effectief betaalde bedragen op datum van de schadeverwekkende gebeurtenis .

 

Art. 1 3 . Overmacht

13.1. Partijen zijn niet gehouden hun verbintenis(sen) t.a.v. elkaar na te komen en van rechtswege bevrijdt in geval van overmacht.

13.2. Onder overmacht wordt begrepen iedere situatie waarin de uitvoering van het contract, geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, voor één der partijen buiten zijn wil om verhinderd wordt, zelfs indien die omstandigheid voorzienbaar was. Partijen beschouwen als overmacht o.a. staking, lock-out, brand, epidemie, oorlog, eenzijdig door de overheid opgelegde maatregelen waardoor de werking van de onderneming ernstig verstoord of bemoeilijkt wordt, schaarste in de bevoorrading van de Producten, enz... Partijen aanvaarden dat de niet tijdige betaling van enig bedrag niet gerechtvaardigd kan worden door overmacht.

13.3. Indien de overmacht langer duurt dan drie (3) maanden, is de andere partij gerechtigd het contract eenzijdig te beëindigen, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

 

Art. 1 4 . Beta ling en beta altermijn

14.1. D e facturen van AQUA VITAL zijn betaalbaar bij ontvangst , tenzij anders in de bijzondere voorwaarden bepaald . Zij worden betaald op de vennootschapszetel van AQUA VITAL.

14.2. In geval van niet-betaling of gedeeltelijke betaling op de vervaldag, wordt het verschuldigde bedrag , van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd met een schadevergoeding van 1 0 %, met een minimum van 150 EUR , en met nalatigheidsinteresten van 1% per maand vanaf de vervaldatum , tot op de dag van gehele betaling, waarbij elke begonnen maand als één (1) volle maand wordt beschouwd , onverminderd alle andere verbrekings- en schadevergoedingen die verschuldigd kunnen zijn. AQUA VITAL behoudt zich in dergelijk geval ook het recht voor de aan de Klant toegekende kortingen en/of de aan de Klant toegekende van deze algemene voorwaarden afwijkende betalingstermijnen te herroepen.

14.3. Eventuele klachten van de Klant schort de betalingsverplichting van de Klant betreffende de Uitrusting en/of de Producten waarop de klacht betrekking heeft niet op.  

 

Art. 1 5 . De (vervroegde) beëindiging van het contract

15.1. Tenzij anders bepaald, wordt het contract beëindigd op het einde van de lopende duur van het contract indien één van de partijen uiterlijk drie (3) maanden vóór het einde daarvan aan de andere partij per aangetekende brief zijn wens meedeelde om het contract tegen het einde van de duur te willen beëindigen.

1 5 . 2 . Indien de Klant in gebreke blijft:

-       om de in de bijzondere voorwaarden voorziene maandelijkse minimumhoeveelheid Producten af te nemen;

-       om de Uitrusting op geoorloofde wijze te gebruiken;

-       om de facturen van AQUA VITAL tijdig volledig te betalen;

-       dan wel om andere verbintenissen in dit contract na te leven,

heeft AQUA VITAL, zonder dat zij daarvoor enige schade vergoeding verschuldigd is , de mogelijkheid om het contract vervroegd te beëindigen nadat de Klant binnen een termijn van vijftien (15) dagen geen positief gevolg heeft verleend aan de aangetekende ingebrekestelling van AQUA VITAL, waarin zij de Klant verzoekt haar verbintenissen ter zake na te leven.

15.3. AQUA VITAL is, in afwijking van voorgaand artikel, evenzeer gerechtigd, zonder dat zij daarvoor enige schade vergoeding verschuldigd is , om dit contract met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen:

-       Indien de Klant de Producten, geheel of gedeeltelijk, bij een derde afneemt en de exclusieve bevoorradingsvoorwaarden schendt;

-       In geval van beslag op en/of vervreemding van de Uitrusting;

-       In geval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie of ontbinding, al dan niet vrijwillig, van de Klant;

15.4. In geval van een vervroegde beëindiging door AQUA VITAL , overeenkomstig artikel 15.2 of 15.3, worden alle nog verschuldigde bedragen krachtens dit contract m.b.t. de Uitrusting, met inbegrip van de huur voor de resterende duur van dit contract, onmiddellijk opeisbaar als verbrekingsvergoeding, verhoogd met een vast bedrag van 250 EUR bij wijze van schadevergoeding. W at het maandelijkse minimumverbruik betreft is de verbrekings vergoeding gelijk aan de waarde van zesmaal het maandelijkse minimumverbruik , zoals bepaald in de bijzondere voorwaarden.

15.5. In dien de vervroegde beëindiging door AQUA VITAL geschiedt omdat de Klant in gebreke blijft om de in de bijzondere voorwaarden voorziene maandelijkse minimumhoeveelheid Producten af te nemen, dan wel omdat de Klant de exclusieve bevoorradingsvoorwaarden niet naleeft, is AQUA VITAL bovendien gerechtigd om bijkomend de niet-afgenomen minimumhoeveelheid, zoals bepaald in de bijzondere voorwaarden, op het ogenblik van de beëindiging van het contract te factureren.

15.6. Indien de Klant meedeelt de werkzaamheden te hebben uitgevoerd, zoals bedoelt in artikel 6.3. van deze algemene voorwaarden, en AQUA VITAL binnen de drie (3) maanden na deze mededeling niet tot installatie is overgegaan, heeft de Klant het recht om dit contract vervroegd te beëindigen, zonder dat enige partij enige vergoeding verschuldigd is.

15.7. Met uitzondering van de situatie bedoeld in artikel 15.6 van deze algemene voorwaarden, heeft de Klant de mogelijkheid om dit contract kosteloos vervroegd te beëindigen indien AQUA VITAL in gebreke blijft om haar verbintenis(sen) na te leven nadat AQUA VITAL binnen een termijn van vijftien (15) dagen geen positief gevolg heeft verleend aan een door de Klant aangetekende ingebrekestelling, waarin zij AQUA VITAL verzoekt om deze na te leven. Deze termijn wordt verlengd tot twee (2) maanden indien AQUA VITAL zelf tot bestelling van (onderdelen van) de uitrusting of Producten dient over te gaan om haar verbintenis(sen) te kunnen naleven, dan wel met drie (3) maanden indien deze bestelling geplaatst dient te worden bij een onderneming gevestigd buiten Europa.

 

Art. 16. Teruggave

16 . 1 . De Klant verbindt zich ertoe om op het einde van het contract, om welke reden dan ook, de Uitrusting aan AQUA VITAL onmiddellijk terug te geven in goede staat van werking , behoorlijk gereinigd en onderhouden, daarbij rekening houdende met gewone slijtage. Bij gebreke daaraan , is AQUA VITAL gerechtigd een minimumbedrag van 50 EUR aan te rekenen voor de reiniging van de Uitrusting , alsmede gerechtigd om de onderdelen en werkuren voor vernieuwing van de Uitrusting opdat deze opnieuw in goede staat van werking zou verkeren in rekening te brengen.

16.2. Indien de Klant de Uitrusting niet onmiddellijk teruggeeft, is AQUA VITAL gerechtigd om zelf over te gaan tot het recupereren van de Uitrusting op kosten van de Klant.

 

Art. 1 7 . Geschille n

Dit contract wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. De materieelrechtelijk bevoegde rechtbank en van het arrondissement waar de vennootschaps zetel van AQUA VITAL is gevestigd , zijn exclusief b evoegd om kennis te nemen van alle geschillen die op dit contract betrekking hebben.

 

Art. 18. Slotbepalingen

18.1. AQUA VITAL behoud t zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde wijzigen. Indien de Klant zich hiermee niet akkoord kan verklaren, heeft hij het recht om het contract per aangetekend schrijven te beëindigen binnen de vijftien (15) dagen na mededeling van de wijziging door AQUA VITAL. Bij gebreke daaraan wordt de Klant geacht de wijzigingen te hebben aanvaard.

18.2. De ongeldigheid van een of meer bepalingen en/of artikelen van dit contract, met inbegrip van deze algemene voorwaarden, heeft geen invloed op de geldigheid van de andere bepalingen en/of artikelen ervan . De partijen verbinden zich ertoe om in dergelijk geval akkoord te gaan met een vervangende gelijkaardige geldige bepaling en/of artikel.

18.3. De niet- toepass ing of niet- uitvoer ing van enige bepaling en/of artikel van het contract kan niet worden geïnterpreteerd als een afstand van de mogelijkheid om zich hierop te beroepen , tenzij hierin uitdrukkelijk anders bepaald .

           

Download the document